Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.उगाच भावविवश होऊन वेगवश होऊ नय - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
उगाच भावविवश होऊन वेगवश होऊ नय

Advertisement Remove all ads

Solution

वाहन हे सोयीसाठी असते. ते साधन आहे. आपला वेळ व आपले श्रम वाहनामुळे वाचतात, आपली कामे भराभर होतात. वाहनाचे हे स्थान ओळखले पाहिजे. यापलीकडे
आपल्या भावना गुंतवू नयेत. वाऱ्यासोबत त्याच्या वेगाने धावू लागलो तर काही क्षण आनंद मिळतो. उत्साह, उल्हास शरीरात सळसळतो. म्हणजे आपल्या भावना उचंबळून येतात. या भावनांवर आपण आरूढ झालो, तर आपला वाहनावर ताबा राहत नाही आणि अपघातांची शक्यता निर्माण होते.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 1.01 वेगवशता
कृती (३) | Q 3 | Page 6
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×