Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील वाक्य वाचा. अधोरेखित केलेल्या शब्दांबाबत माहिती भरून तक्ता पूर्ण करा. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. - Marathi [मराठी]

Chart
Short Note

खालील वाक्य वाचा. अधोरेखित केलेल्या शब्दांबाबत माहिती भरून तक्ता पूर्ण करा.
एखाद्या शब्दाला खालील मुद्दे लागू नसतील तर तिथे- हे चिन्ह लिहा. उदा., ‘व’ यासाठी लिंग, वचन, विभक्ती सगळीकडे - हे चिन्ह येईल

पुरुषांसाठी स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात.

अ.क्र. शब्द मूळ शब्द शब्दजात प्रकार लिंग वचन विभक्ती
(१) पुरुषांसाठी            
(२)            
(३) स्त्रियांसाठी            
(४) वेगवेगळे            
(५) सामने            
(६) होतात            
Advertisement Remove all ads

Solution

अ.क्र. शब्द मूळ शब्द शब्दजात प्रकार लिंग वचन विभक्ती
(१) पुरुषांसाठी पुरुष नाम सामान्यनाम पुल्लिंग अनेकवचन -
(२) उभयान्वयी अव्यय समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय - - -
(३) स्त्रियांसाठी स्त्री नाम सामान्यनाम स्त्रीलिंग अनेकवचन -
(४) वेगवेगळे वेगवेगळा विशेषण संख्याविशेषण - अनेकवचन -
(५) सामने सामना नाम सामान्यनाम पुल्लिंग अनेकवचन -
(६) होतात होणे  क्रियापद अकर्मक क्रियापद - अनेकवचन -
Concept: व्याकरण (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 6 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ
स्वाध्याय | Q ३. | Page 22
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×