Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थलिहून वाक्यांत उपयोग करा. जमीन अस्मानाचा फरक असणे. - Marathi

One Line Answer

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.

जमीन अस्मानाचा फरक असणे.

Advertisement Remove all ads

Solution

अर्थ - खूप तफावत असणे.
वाक्य - सुशिला समंजस व सुनिला हेकट आहे. दोघींच्या स्वभावात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

Concept: व्याकरण (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 1.05 वीरांना सलामी
कृती (२) | Q 1.1 | Page 25
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×