Advertisement Remove all ads

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. झोकून देणे - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

झोकून देणे

Advertisement Remove all ads

Solution

झोकून देणे - पूर्णपणे सहभागी होणे.
वाक्य - भूकंपग्रस्त गावाची अवस्था पाहताच सागररावांनी मदतकार्यात स्वत:ला झोकून दिले.

Concept: व्याकरण (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×