Advertisement Remove all ads

खालील तक्त्यातील तीनही स्तंभातील नोंदी मधील संबंध लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तक्ता परत लिहा. I II III वस्तुमान m/s2 केंद्राजवळ शून्य वजन kg जडत्वाचे माप गुरुत्व त्वरण Nm2/kg2 - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Chart

खालील तक्त्यातील तीनही स्तंभातील नोंदी मधील संबंध लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तक्ता परत लिहा. 

II  III
वस्तुमान m/s2 केंद्राजवळ शून्य
वजन kg जडत्वाचे माप
गुरुत्व त्वरण  Nm2/kg2 संपूर्ण विश्वात सारखे
गुरुत्व स्थिरांक N उंचीवर अवलंबून आहे.
Advertisement Remove all ads

Solution

II  III
वस्तुमान kg जडत्वाचे माप
वजन N उंचीवर अवलंबून आहे.
गुरुत्व त्वरण  m/s2 पृथ्वीच्या केंद्राजवळ शून्य
गुरुत्व स्थिरांक Nm2/kg2 संपूर्ण विश्वात सारखा
Concept: गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×