खालील संज्ञा उदाहरणांसहित स्पष्ट करा. संयोग अभिक्रिया - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील संज्ञा उदाहरणांसहित स्पष्ट करा.

संयोग अभिक्रिया 

Advertisement Remove all ads

Solution

जेव्हा एखाद्या अभिक्रियेत दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारकांचा रासायनिक संयोग होऊन एकच उत्पादित तयार होते, तेव्हा त्या अभिक्रियेस संयोग अभिक्रिया म्हणतात.

उदा., 

(१) मॅग्नेशिअम (Mg) धातूची फीत जाळली असता, हवेतील ऑक्सिजनबरोबर संयोग होऊन मॅग्नेशियम ऑक्साइडची (MgO) ची पांढरी भुकटी हे एकमेव उत्पादित तयार होते.

\[\ce{\underset{\text{मॅग्नेशियम}}{2Mg_{(s)}} + O2_{(s)} ->[उष्णता] \underset{\text{मॅग्नेशियम ऑक्साइड(पांढरी भुकटी)}}{2MgO_{(s)}}}\]

(२) प्रयोगशाळेत लोखंड व गंधक यांच्यात अभिक्रिया होऊन आयर्न सल्फाइड हे एकमेव उत्पादित तयार होते.

\[\ce{\underset{\text{आयर्न}}{Fe_{(s)}} + \underset{\text{गंधक}}{S_{(s)}} -> \underset{\text{आयर्न सल्फाइड}}{FeS_{(s)}}}\]

(३) अमोनिया वायू (NH3) व हायड्रोजन क्लोराइड वायू (HC1) यांच्यात अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड वायूरूप तयार होऊन लगेच त्याचे रूपांतर स्थायुरूपात होते.

\[\ce{\underset{\text{अमोनिया}}{NH3↑} + \underset{\text{हायड्रोजन क्लोराइड}}{HCl↑} -> \underset{\text{अमोनियम क्लोराइड(एकच उत्पादित)}}{NH4Cl_{(s)}}}\]

Concept: रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार (Types of chemical reactions) - संयोग अभिक्रिया (Combination reaction)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ३. आ. | Page 45
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×