खालील संज्ञा उदाहरणांसहित स्पष्ट करा. संतुलित समीकरण - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील संज्ञा उदाहरणांसहित स्पष्ट करा.

संतुलित समीकरण 

Advertisement Remove all ads

Solution

ज्या अभिक्रियेत मध्ये अभिक्रियाकारके आणि उत्पादिते मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या सारखी आहे म्हणजेच ही संख्या समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान असते. अशा समीकरणाला संतुलित समीकरण म्हणतात.

उदा.,

\[\ce{AgNO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3}\]

वरील अभिक्रिया मध्ये अभिक्रियाकारके आणि उत्पादिते यांच्यातील मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान आहे.

Concept: रासायनिक समीकरणांचे संतुलन करणे
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ३. इ. | Page 45
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×