Advertisement Remove all ads

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा. y2 = 5y - 10 - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Sum

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

y2 = 5y - 10

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले समीकरण: 

y2 = 5y - 10

∴ y2 - 5y + 10 = 0

येथे, y हे एकच चल असून त्याचा जास्तीत जास्त घातांक 2 आहे.

a = 1, b= - 5, c = 10 या वास्तव संख्या आहेत आणि a ≠ 0.

∴ दिलेले समीकरण हे वर्गसमीकरण आहे.

Concept: वर्णसमीकरणाचे सामान्य रूप (Standard form of quadratic equation)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 वर्गसमीकरणे
सरावसंच 2.1 | Q 2. (2) | Page 34
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×