Advertisement Remove all ads

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा. (m + 2) (m - 5) = 0 - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Sum

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

(m + 2) (m - 5) = 0

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले समीकरण:

(m + 2) (m - 5) = 0

∴ m(m - 5) + 2(m - 5)

∴ m2 - 5m + 2m - 10 = 0

∴ m2 - 3m - 10 = 0

येथे, m हे एकच चल असून त्याचा जास्तीत जास्त घातांक 2 आहे.

a = 1, b = -3, c = -10 या वास्तव संख्या आहेत आणि a ≠ 0.

∴ दिलेले समीकरण हे वर्गसमीकरण आहे.

Concept: वर्णसमीकरणाचे सामान्य रूप (Standard form of quadratic equation)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 वर्गसमीकरणे
सरावसंच 2.1 | Q 2. (5) | Page 34
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×