Advertisement Remove all ads

खालील शब्दसमूहासाठी 'उपास' या पाठातून एक शब्द शोधा. वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना- - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

One Word Answer

खालील शब्दसमूहासाठी 'उपास' या पाठातून एक शब्द शोधा.

वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना- 

Advertisement Remove all ads

Solution

वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना- आहारपरिवर्तन

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×