Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा. मनाची कवाडं- - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

मनाची कवाडं-

Advertisement Remove all ads

Solution

मनाची कवाडं : मनाची कवाडं म्हणजे मनाची दारे. घराचे दार उघडल्यावर आपण बाहेरच्या जगात प्रवेश करतो. घरातले विश्व चार भिंतीच्या आतले असते. ते संकुचित असते. बाहेरचे जग अफाट असते. दार आपल्याला अफाट जगात नेते. मनाची दारे उघडली, तर म्हणजे मन मोकळे ठेवले, तर आपण व्यापक जगात प्रवेश करतो.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 1.03 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव
कृती (२) | Q 1.1 | Page 14
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×