Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा. स्टेशनवरल्या बाकाएवढं मुलाचं बालपण- - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

स्टेशनवरल्या बाकाएवढं मुलाचं बालपण-

Advertisement Remove all ads

Solution

महानगरीय जीवनाची झालेली घुसमट पाहून समुद्र संत्रस्त होऊन शहरातून हिंडतो व थकून स्टेशनवरच्या बाकड्यावर बसतो. तेव्हा त्याला शेजारी एक मूल पाय पोटाशी दुमडून झोपलेले आढळते. त्याच्या मनात विचार येतो की, या शहराच्या रहदारीत या बालकाचे बालपण हरवले तर आहेच, पण ते खुंटत चालले आहे. बालपणीचा त्यांचा आनंद आक्रसला आहे. जणू त्याचे बालपण हे स्टेशनवरल्या बाकड्यापुरतेच मर्यादित व बंदिस्त झाले आहे.

Concept: पद्य (Poetry) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 2.09 समुद्र कोंडून पडलाय
कृती (१) | Q 1.3 | Page 41
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×