Advertisement Remove all ads

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा. डोळ्यांत उतरलेलं थकव्याचं आभाळ- - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

डोळ्यांत उतरलेलं थकव्याचं आभाळ-

Advertisement Remove all ads

Solution

समुद्र जेव्हा उत्तुंग इमारतीच्या बत्तिसाव्या मजल्यावर अडकून पडलेल्या एका निरागस बालकाला पाहतो, तेव्हा त्याला बालकाच्या बालपणाची खंत वाटते. त्याचे बालपण खुजे होत चाललेय, याची मनस्वी काळजी वाटते. त्रासून तो हताशपणे बालकाकडे पाहतो नि समुद्राच्या डोळ्यांत आभाळभर थकवा उतरतो.

Concept: पद्य (Poetry) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 2.09 समुद्र कोंडून पडलाय
कृती (१) | Q 1.2 | Page 41
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×