Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील शब्दकोडे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे सोडवा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील शब्दकोडे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे सोडवा.

(१) ‘स्वेदगंगा’ या कवितासंग्रहाचे कवी.
(२) एका साहित्यिकाचे आडनाव ‘श्रीपाद कृष्ण....’
(३) तुरुंगात असतानादेखील ज्यांची काव्यप्रतिभा बहरून येई, असे साहित्यिक(देशभक्त).
(४) ‘सुधारक’ चे संपादक.
(५) कवी यशवंत यांचे आडनाव.
(६) विनोदी साहित्य लिहिणाऱ्या एका साहित्यिकाचे आडनाव.
(७) मालतीबाई बेडेकर यांनी वापरलेल्या टोपणनावातील आडनाव.
(८) कवी कुसुमाग्रज यांचे आडनाव.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) करंदीकर
(२) कोल्हटकर
(३) सावरकर
(४) आगरकर
(५) पेंढरकर
(६) मिरासदार
(७) शिरुरकर
(८) शिरवाडकर

Concept: स्थूल वाचन (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×