Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील शब्द आपण कधी वापरतो? कृपया, माफ करा, आभारी आहे. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील शब्द आपण कधी वापरतो?

कृपया, माफ करा, आभारी आहे.
Advertisement Remove all ads

Solution

  • कृपया – विनंती करताना.
    उदा. ’कृपया, मला एक पेन्सिल दे.“
  • माफ करा – क्षमा मागताना.
    उदा. ’माफ करा. तुम्हांला चुकून धक्का लागला.“
  • आभारी आहे – आभार मानताना.
    उदा. ’तू मला पेन्सिल दिलीस, त्याबद्दल मी आभारी आहे.“
Concept: व्याकरण (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×