Advertisement Remove all ads

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे साधा स्तंभालेख तयार करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. १. आकडेवारीतील वर्षांतर किती आहे? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Graph
Short Note

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे साधा स्तंभालेख तयार करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

ब्रझील - नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी (१९६०-२०१०)

वर्षे नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी
१९६० ४७.१
१९७० ५६.८
१९८० ६६.०
१९९० ७४.६
२००० ८१.५ 
२०१० ८४.६

प्रश्न-

 1. आकडेवारीतील वर्षांतर किती आहे?
 2. कोणत्या काळात नागरीकरण वेगाने झालेले आढळते?
 3. आलेखाचे विश्लेषण करणारी पाच वाक्ये लिहा.
Advertisement Remove all ads

Solution

 1. आकडेवारीतील वर्षांतर १० वर्षे इतके आहे.
 2. १९६० ते १९७० या काळात नागरीकरण वेगाने झालेले आढळते.
 3. i. सदर आलेखामध्ये ब्रझीलमधील १९६० ते २०१० या ५० वर्षांमधील नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी दिली आहे.
  ii. १९६० साली नागरीकरणाचे प्रमाण ४७.१  होते. दहा वर्षांत ९.७  वाढ होऊन १९७० ला ते ५६.८ एवढे झाले.
  iii. त्यानंतर नागरीकरणाच्या टक्केवारीमध्ये वाढ झाली; परंतु त्यांचे प्रमाण कमी आहे.
  iv. २००० ते २०१० या दहा वर्षांच्या काळामध्ये नागरीकरण ८१.५ वरून ८४.६ एवढे झाले.
  v. परंतु, त्यामध्ये केवळ ३.१ नी वाढ झाल्याचे दिसते.
  vi. ब्राझीलच्या नागरीकरणामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे; परंतु नागरीकरणाचा वेग २००० नंतर कमी झाला आहे.
Concept: ब्राझील नागरीकरण
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×