Advertisement Remove all ads

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे रेषालेख तयार करा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. १८% नागरीकरण कोणत्या वर्षी झाले होते? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Graph
Short Note

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे रेषालेख तयार करा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

भारत - नागरीकरणाचा कल (%)

वर्षे भारत
१९६१ १८.०
१९७१ १८.२
१९८१ २३.३
१९९१ २५.७
२००१ २७.८
२०११ ३१.२

प्रश्न-

  1. १८% नागरीकरण कोणत्या वर्षी झाले होते?
  2. २००१ ते २०११ या वर्षांमध्ये नागरीकरणात किती टक्के वाढ झाली आहे?
  3. कोणत्या दशकादरम्यान नागरीकरणाची वाढ सर्वाधिक आहे?
Advertisement Remove all ads

Solution

  1. १८% नागरीकरण १९६१ या वर्षी झाले होते.
  2. २००१ ते २०११ या वर्षांमध्ये नागरीकरणात ३.४% वाढ झाली आहे.
  3. १९७१ ते १९८१ या दशकादरम्यान नागरीकरणाची वाढ सर्वाधिक आहे.
Concept: भारत-नागरीकरण
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×