Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा. श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते?

Advertisement Remove all ads

Solution

जमवलेल्या पैशांतून लहान भावासाठी शिवलेला कोट आई व भावाला दाखवण्याचा उत्साह व आनंद श्यामला अधिक असल्यामुळे श्यामला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 2 श्यामचे बंधुप्रेम
स्वाध्याय | Q १. (उ) | Page 4
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×