Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा. लहान भावाला आईने कसे समजावले? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

लहान भावाला आईने कसे समजावले?

Advertisement Remove all ads

Solution

'जेव्हा अण्णा-दादा मोठे होतील, नोकरी करतील, तेव्हा सहा महिन्यांनंतर ते तुला नवीन सदरा शिवतील तेव्हा आता हट्ट करू नकोस' असे सांगून आईने लहान भावाला समजावले.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 2 श्यामचे बंधुप्रेम
स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 4
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×