Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा. कवीच्या अंगणात कशाकशाची रास पडते? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

कवीच्या अंगणात कशाकशाची रास पडते?

Advertisement Remove all ads

Solution

कवीच्या अंगणात मोती-पवळ्याची म्हणजेच गहू, ज्वारी या धान्यांची रास पडते.

Concept: पद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×