Advertisement Remove all ads

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा. उत्तमलक्षण प्रस्तुत कवितेचे कवी/ कवयित्री. (१) प्रस्तुत कवितेचा विषय. (१) प्रस्तुत कविता तुम्हांला आवडली किंवा न आवडली ते सकारण स्पष्ट लिहा. (२) - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा.

उत्तमलक्षण

  1. प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री. (१)
  2. प्रस्तुत कवितेचा विषय. (१)
  3. प्रस्तुत कविता तुम्हांला आवडली किंवा न आवडली ते सकारण स्पष्ट लिहा. (२)
Advertisement Remove all ads

Solution

  1. कवी - संत रामदास
  2. आदर्श व्यक्तीची लक्षणे स्पष्ट करून मानवाने 'काय करावे' आणि 'काय करू नये' यांबाबत मार्गदर्शन करणे हा कवितेचा विषय आहे.
  3. 'उत्तमलक्षण' या कवितेत संत रामदास यांनी आदर्शत्वाची संकल्पना स्पष्ट केली आहे. 'काय करावे' व 'काय करू नये' यांबाबतचे त्यांचे मार्गदर्शन मला विशेष आवडले. परपिडा, उपकार यांसारख्या उपसर्गघटित, तर सत्यमार्ग यासारख्या सामासिक शब्दांचा वापर केल्यामुळे मराठी भाषेची समृद्धी या कवितेतून जाणवते. प्रत्येक ओवीच्या पहिल्या तीन चरणांत 'नये' या शब्दाची पुनरावृत्ती होऊन यमक साधले आहे. यामुळे, कविता नादमय झाली आहे. तसेच, ही कविता आपल्याला जीवन कसे जगावे याचा आदर्शच घालून देते. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे मला ही कविता खूप आवडते.
Concept: पद्य [इयत्ता १० वी]
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 9 आश्वासक चित्र
कृती क्रमांक २ | Q 2. (आ) 2)
SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 15.1 खोद आणखी थोडेस
कृती क्रमांक १ | Q 2. (आ) 1)
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×