Maharashtra State BoardHSC Arts 11th
Advertisement Remove all ads

खालील कृतींतून सूचित होणारा अर्थ कवितेच्या आधारे लिहा. निसर्गातील घटकांच्या सोबतीने केलेली कृती सूचित होणारा अर्थ (१) कोकीळ होऊनी गाऊ... (२) गाण्यात ऋतूच्या आपण चल खळाळून रे वाहू... - Marathi

Short Note

खालील कृतींतून सूचित होणारा अर्थ कवितेच्या आधारे लिहा.

निसर्गातील घटकांच्या सोबतीने केलेली कृती

सूचित होणारा अर्थ

(१) कोकीळ होऊनी गाऊ...

 

(२) गाण्यात ऋतूच्या आपण चल खळाळून रे वाहू...

 
Advertisement Remove all ads

Solution

निसर्गातील घटकांच्या सोबतीने केलेली कृती

सूचित होणारा अर्थ

(१) कोकीळ होऊनी गाऊ...

तुमच्या कंठातून निसर्गाचे गाणे फुटूदे.

(२) गाण्यात ऋतूच्या आपण चल खळाळून रे वाहू...

निसर्गाने दिलेली गाणी पाणी होऊन एकरूपतेने गा.

Concept: पद्य (Poetry) (11th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board
Chapter 1.04 झाडांच्या मनात जाऊ
कृती | Q (१) (आ) | Page 17
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×