खालील घटनेसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा. ॲल्युमिनिअमचा हवेशी संपर्क आला - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील घटनेसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा.

ॲल्युमिनिअमचा हवेशी संपर्क आला

Advertisement Remove all ads

Solution

बराच काळ ॲल्युमिनिअम हवेत उघडे ठेवले असता, त्याचा हवेशी संपर्क होऊन ॲल्युमिनिअम ऑक्साइडचा पातळ थर तयार होतो.

\[\ce{\underset{\text{ॲल्युमिनिअम}}{4Al} + 3O2 ->[उष्णता]\underset{\text{ॲल्युमिनिअम ऑक्साइड}}{2Al2O3}}\]

Concept: धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे - धातूंचे निष्कर्षण (Extraction of metals)
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×