खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. खूणगाठ बांधणे- - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खूणगाठ बांधणे- 

Advertisement Remove all ads

Solution

खूणगाठ बांधणे- पक्के ध्यानात ठेवणे, मनाशी पक्के करणे.

वाक्य: आपल्याकडून पुन्हा चूक होणार नाही अशी राजने मनात खूणगाठ बांधली.

Concept: वाक्प्रचार व म्हणी
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.37
SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 5. 4)
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×