खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. डोळे विस्फारून बघणे- - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे-

Advertisement Remove all ads

Solution

डोळे विस्फारून बघणे- आश्चर्याने डोळे मोठे करून पाहणे.

वाक्य: बाबांनी आणलेल्या नव्या सायकलकडे राज डोळे विस्फारून बघत राहिला.

Concept: वाक्प्रचार व म्हणी
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.13
SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 7. 4)
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×