Advertisement Remove all ads

खालील दिलेली कृती सोडवा. तुमची आई आजारी पडल्यावर तुम्ही कशी काळजी घ्याल, ते तुमच्या शब्दांत लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील दिलेली कृती सोडवा. (३)

तुमची आई आजारी पडल्यावर तुम्ही कशी काळजी घ्याल, ते तुमच्या शब्दांत लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

आई आजारी पडली, तर घरातील सर्वच गोष्टींचे गणित बिघडते. आई आजारी असेल, तर घरातील मला शक्य होणारी छोटी-मोठी कामे करून मी तिचा भार हलका करण्याचा प्रयत्न करेन. नेहमीपेक्षा लवकर उठून घरातील केरकचरा काढणे, साफसफाई, इस्त्रीसाठी कपडे देणे यांसारखी कामे स्वत: करण्याचा प्रयत्न करेन. तिच्याबरोबर डॉक्टरकडे जाईन. डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे आणून देईन. आई औषधे वेळेवर घेते ना? हे तपासेन. तिचे डोके, पाय चेपून देईन. तिने लवकरात लवकर बरे व्हावे म्हणून मला जे शक्य असेल ते सर्व तिच्यासाठी करण्याचा मी प्रयत्न करेन.

Concept: स्थूलवाचन [इयत्ता १० वी]
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर
कृती क्रमांक १ | Q 3. 3.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×