Advertisement Remove all ads

खालील चुकीचे विधान दुरुस्त करून पुन्हा लिहा. बॅसिलस थुरींजाएंसिस या जीवाणूमधील जनुक काढून ते सोयाबीनच्या बियाण्यामध्ये टाकतात. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील चुकीचे विधान दुरुस्त करून पुन्हा लिहा.

बॅसिलस थुरींजाएंसिस या जीवाणूमधील जनुक काढून ते सोयाबीनच्या बियाण्यामध्ये टाकतात.

Advertisement Remove all ads

Solution

दुरुस्त विधाने: बॅसिलस थूरीनजाएनसीस या जीवाणू मधून एक जनुक काढून तो कापसाच्या जनुकात टाकतात.

Concept: जैवतंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोग
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
स्वाध्याय | Q 3. आ. | Page 100
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×