Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील चौकटीत काही प्राणी व काही पक्ष्यांची नावे लपलेली आहेत. ते शोधा व त्यांची नावे लिहा. उदा., वटवाघूळ. - Marathi [मराठी]

Short Note

खालील चौकटीत काही प्राणी व काही पक्ष्यांची नावे लपलेली आहेत. ते शोधा व त्यांची नावे लिहा. उदा., वटवाघूळ.

Advertisement Remove all ads

Solution

१. सिंह २. बदक  ३. हत्ती 
४. बगळा  ५. ससा  ६. कबुतर 
७. लांडगा  ८. काळवीट  ९. कोब्रा
१०. मोर  ११. कोल्हा  १२. जिराफ 
१३. उंट  १४. गाय  १५. गेंडा 
१६. वाघ  १७. गवा  १८. कावळा 
१९. टिटवी  २०. घूस  
Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत
स्वाध्याय | Q १०. | Page 47
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×