खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4) - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4)

Advertisements

Solution

रेषा RS चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (2 - (-4))/(-2 - 1) = (2 + 4)/(-3) = 6/(-3) = -2`

रेषा ST चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (4 - 2)/(-3 - (-2)) = 2/(-3 + 2) = -2`

∴ रेषा RS चा चढ = रेषा ST चा चढ

∴ रेषा RS || रेषा ST

तसेच, बिंदू S हा दोन्ही रेषांचा सामाईक बिंदू आहे.

∴ दोन्ही रेषा सारख्याच आहेत.

∴ बिंदू R, S व T हे एकरेषीय आहेत.  

Concept: रेषेचा चढ (Slope of a line)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - सरावसंच 5.3 [Page 121]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 5 निर्देशक भूमिती
सरावसंच 5.3 | Q 3. (5) | Page 121

RELATED QUESTIONS

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

T(0, -3) आणि S(0, 4)


A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3) हे त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, तर प्रत्येक बाजूचा चढ काढा. 


B(k, -5) आणि C(1, 2) या रेषेचा चढ 7 असेल तर k ची किंमत काढा.


P(2, 4), Q(3, 6), R(3, 1) आणि S(5, k) असून रेषा PQ ही रेषा RS ला समांतर आहे, तर k ची किंमत काढा.


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

A(-1, -1), B(0, 1), C(1, 3)


(-3,4) या बिंदूचे आरंभबिंदूपासून अंतर ______ आहे. 


एका रेषेने X - अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन केला आहे, म्हणून त्या रेषेचा चढ ______ आहे. 


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

P(1, 2) , Q`(2, 8/5)` , R`(3, 6/5)`


A(-4, -2), B(-3, -7) C(3, -2) आणि D(2, 3) हे बिंदू क्रमाने जोडले तर तयार होणाऱ्या ABCD या चौकोनाचा प्रकार लिहा.


A(1,7), B(6,3) C(0,-3) आणि D(-3,3) हे शिरोबिंदू असलेला एक चौकोन आहे. त्या चौकोनाच्या प्रत्येक कर्णाचा चढ काढा. 


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×