खाली दिलेल्या धातूंच्या धातुकांची जोडी ओळखा. अ गट ब गट अ. बॉक्साईट १. पारा आ. कॅसिटराईट २. ॲल्युमिनिअम इ. सिनाबार ३. कथिल - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Match the Columns

खाली दिलेल्या धातूंच्या धातुकांची जोडी ओळखा.

अ गट  ब गट
अ. बॉक्साईट  १. पारा
आ. कॅसिटराईट  २. ॲल्युमिनिअम
इ. सिनाबार  ३. कथिल
Advertisement Remove all ads

Solution

'अ' गट

(उत्तर)

अ. बॉक्साईट

१. ॲल्युमिनिअम

आ. कॅसिटराईट

२. कथिल

इ. सिनाबार

३. पारा

Concept: धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे - धातूंचे निष्कर्षण (Extraction of metals)
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×