खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा. L(-2, -3) आणि M(-6, -8) - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

L(-2, -3) आणि M(-6, -8)

Advertisements

Solution

L(x1, y1) = L(-2, -3) आणि M(x2, y2) = B(-6, -8)

येथे, x1 = -2, x2 = -6, y1 = -3, y2 = -8  

रेषा LM चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (-8 - (-3))/(-6 - (-2)) = (-8+3)/(-6+2) = (-5)/(-4) = 5/4`

∴ रेषा LM चा चढ `5/4` आहे. 

Concept: रेषेचा चढ (Slope of a line)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - सरावसंच 5.3 [Page 121]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 5 निर्देशक भूमिती
सरावसंच 5.3 | Q 2. (4) | Page 121

RELATED QUESTIONS

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

90°


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

C(5, -2) आणि D(7, 3)


P(2, 4), Q(3, 6), R(3, 1) आणि S(5, k) असून रेषा PQ ही रेषा RS ला समांतर आहे, तर k ची किंमत काढा.


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

L(2, 5), M(3, 3), N(5, 1)


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4)


खालीलपैकी ______ हा बिंदू X - अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.


(-3,4) या बिंदूचे आरंभबिंदूपासून अंतर ______ आहे. 


एका रेषेने X - अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन केला आहे, म्हणून त्या रेषेचा चढ ______ आहे. 


A(1,7), B(6,3) C(0,-3) आणि D(-3,3) हे शिरोबिंदू असलेला एक चौकोन आहे. त्या चौकोनाच्या प्रत्येक कर्णाचा चढ काढा. 


X-अक्षाचा चढ ______ असतो.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×