खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा. R(0, -3), S(0,52) - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा.

R(0, -3), S`(0, 5/2)`

Advertisements

Solution

समजा, R(x1, y1) आणि S(x2, y2) हे दिलेले बिंदू आहेत.

∴ x1 = 0, y1 = -3, x2 = 0, y2 = `5/2` 

अंतराच्या सूत्रानुसार,

d(R, S) = `sqrt((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)`

= `sqrt((0 - 0)^2 + (5/2 - (-3))^2)`

= `sqrt((5/2 + 3)^2)`

= `sqrt(((5 + 6)/2)^2) = sqrt((11/2)^2)`

∴ d(R, S) = `11/2` एकक

∴ R आणि S या बिंदूंमधील अंतर `11/2` एकक आहे. 

Concept: दोन बिंदूतील अंतर
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - सरावसंच 5.1 [Page 107]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 5 निर्देशक भूमिती
सरावसंच 5.1 | Q 1. (3) | Page 107

RELATED QUESTIONS

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा.

P(-5, 7), Q(-1, 3)


खाली दिलेल्या बिंदूंच्या जोडीतील अंतर काढा.

W`((-7)/2 , 4)`, X(11, 4)


P(2, -2), Q(7, 3), R(11, -1) आणि S(6, -6) हे शिरोबिंदू असलेला चौकोन समांतरभुज आहे हे दाखवा.


रेख AB, हा Y-अक्षाला समांतर असून A बिंदूचे निर्देशक (1, 3) आहेत तर, B बिंदूचे निर्देशक ______ असू शकतील.


जर बिंदू L(x, 7) आणि बिंदू M(1, 15) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंड LM ची लांबी 10 सेमी असेल, तर बिंदू x ची किंमत शोधा.


जर रेख AB हा Y–अक्षाला समांतर असेल आणि A या बिंदूचे निर्देशक (1, 3) असतील, तर B बिंदूचे निर्देशक ______ 


बिंदू P(–5, 4) या बिंदूचे X–निर्देशक व Y–निर्देशक लिहा. 


(22, 20) आणि (0, 16) यांना जोडणाऱ्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.


अंतराच्या सूत्राने, बिंदू (4, 3) (5, 1) आणि (1, 9) एकरेषीय आहेत किंवा नाहीत ते ठरवा.


आरंभबिंदूचे निर्देशक ______ असतात.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×