Advertisement Remove all ads

खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्यांचा वापर करून एक वाक्य तयार करा. माणसे - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

One Line Answer

खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्यांचा वापर करून एक वाक्य तयार करा.

 माणसे 

Advertisement Remove all ads

Solution

माणसे- माणूस

वाक्य: दुपारी उन्हामुळे रस्त्यात एकही माणूस दिसत नव्हता.

Concept: व्याकरण (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×