Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

केळूस्कर गुरुजींची व डॉ. आंबेडकरांची गट्टी का जमली? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

केळूस्कर गुरुजींची व डॉ. आंबेडकरांची गट्टी का जमली?

Advertisement Remove all ads

Solution

केळूस्कर गुरुजी व डॉ. आंबेडकर यांची रोज उद्यानात भेट होऊ लागली. गुरुजी त्यांना चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले, त्यामुळे दोघांची गट्टी जमली.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी
स्वाध्याय | Q १. (ई) | Page 16
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×