Advertisement Remove all ads

कारणे शोधून लिहा. लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण ______ - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

कारणे शोधून लिहा.

लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण ______

Advertisement Remove all ads

Solution

शाल हे सन्मानाचे प्रतीक आहे व सन्मान केल्यानंतर अनेक वेळा तो सन्मान मिळवणारी व्यक्ती अहंकारी बनते.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×