Advertisement Remove all ads

कारणे लिहा. स्नेहल त्रासली, कारण__ - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

One Line Answer

कारणे लिहा.

स्नेहल त्रासली, कारण __________.

Advertisement Remove all ads

Solution

स्नेहल त्रासली, कारण रेखामावशी हॉलमधील लादी पुसत असताना त्यांच्या पावलांचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या लादीवर उमटत होते व स्वच्छतेची आवड असलेल्या स्नेहलला ते आवडले नाही.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×