Advertisement Remove all ads

कारणे लिहा. लेखकाला लहानपणी अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळाली, कारण__ - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

One Line Answer

कारणे लिहा.

लेखकाला लहानपणी अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळाली, कारण__

Advertisement Remove all ads

Solution

लेखकाला लहानपणी अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळाली, कारण लेखक ज्या चुलत्यांकडे राहत असत ते चुलते पुण्याच्या वाय. एम. सी. ए. च्या कंपाऊंडमध्ये राहत होते व त्या संस्थेत अनेक लोक खेळायला येत असत.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×