Advertisement Remove all ads

कारणे लिहा. ‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’ असे लेखकास वाटले, कारण__ - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Short Note

कारणे लिहा.

‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’ असे लेखकास वाटले, कारण__

Advertisement Remove all ads

Solution

‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’ असे लेखकास वाटले, कारण ग्राऊंडवर लवकर आलेले खेळाडू लेखकाला चेंडू फेकायला बोलवत तेव्हा आपली आवड प्रत्यक्ष खेळुन पूर्ण करता येते हे पाहून 'आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन 'असे लेखकाला वाटले.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×