Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

का ते लिहा. पिसईचा पऱ्ह्या दुथडी भरून वाहत होता. - Marathi [मराठी]

Short Note

का ते लिहा.

पिसईचा पऱ्ह्या दुथडी भरून वाहत होता.

Advertisement Remove all ads

Solution

श्याम घरी जायला निघाला तेव्हा मुसळधार पावसामुळे नदीनाल्यांना पूर आला होता. ओढ्यांमध्ये पाण्याची पातळी वाढल्याने त्यांचे पात्र पाण्याने फुलले होते. सलग पाऊस पडत राहिल्याने पिसईचा पऱ्ह्या दुथडी भरून वाहत होता. जणू काही त्याला इतर नदीनाल्यांना भेटायची उत्सुकता लागली होती असे श्यामला वाटले.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 2 श्यामचे बंधुप्रेम
स्वाध्याय | Q ३. (इ) | Page 5
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×