Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

‘झुळूक मी व्हावे’ कवी दा.अ. कारे यांची कविता मिळवून, त्या कवितेचे वर्गात वाचन करा. - Marathi [मराठी]

One Line Answer

‘झुळूक मी व्हावे’ कवी दा.अ. कारे यांची कविता मिळवून, त्या कवितेचे वर्गात वाचन करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

वरील उपक्रम विद्यार्थ्यांनी स्वत: करावा.

Concept: पद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 6 हे खरे खरे व्हावे...
स्वाध्याय | Q ७. | Page 13
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×