हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे कशाच्या आधारे व कसे ठरवाल? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisements
Advertisements
Short Note

हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे कशाच्या आधारे व कसे ठरवाल?

Advertisements

Solution

हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे हवेतील बाष्पाच्या प्रमाणाच्या आधारे ठरवतात.
हवेची सापेक्ष आर्द्रता 100% असल्यास ती हवा बाष्पाने संपृक्त होय. या वेळी झाडाच्या पानांवर/गवतावर दवबिंदू तयार झालेले दिसतात.
हवेची सापेक्ष आर्द्रता 100% पेक्षा कमी असल्यास ती हवा बाष्पाने असंपृक्त होय.

Concept: दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता (Due point and Humidity)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: उष्णता - स्वाध्याय [Page 72]

RELATED QUESTIONS

हवेतील पाण्याचे प्रमाण ज्या राशीच्या साहाय्याने मोजले जाते तिला ______ म्हणतात.


शीतपेयाची बाटली फ्रीजमधून काढून ठेवल्यास बाटलीच्या बाह्य पृष्ठभागावर पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतात. याचे स्पष्टीकरण दवबिंदूच्या साहाय्याने करा.


एका कॅलरीमापीचे वस्तुमान 100 g असून विशिष्ट उष्माधारकता 0.1 kcal/kg °C आहे. त्यामध्ये 250 g वस्तुमानाचा, 0.4 kcal/kg °C विशिष्ट उष्माधारकतेचा, व 30°C तापमानाचा द्रव पदार्थ आहे. त्यामध्ये जर 10 g वस्तुमानाचा, 0°C तापमानाचा बर्फाचा खडा टाकला तर मिश्रणाचे तापमान किती होईल?


हवेतील पाण्याच्या वाफेचे प्रमाण _____ या राशीच्या साहाय्याने मोजले जाते.


दवबिंदू तापमान म्हणजे काय?


पहाटेच्या वेळी झाडाच्या पानांवर पाण्याचे थेंब जमा होतात हे कशाचे अस्तित्व दर्शवतात?


हवेत असणाऱ्या बाष्पाच्या प्रमाणावर दवबिंदू तापमान अवलंबून नसते.


दवबिंदू तापमानास सापेक्ष आर्द्रता 100% असते.


निरपेक्ष आर्द्रतेचे एकक kg/m3 हे आहे.


वातावरणाच्या खालील स्थितीत आपणास हवा कशी जाणवेल?

  1. जर सापेक्ष आर्द्रता 60% पेक्षा जास्त असेल.
  2. जर सापेक्ष आर्द्रता 60% पेक्षा कमी असेल.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×