Advertisement Remove all ads

हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे कशाच्या आधारे व कसे ठरवाल? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे कशाच्या आधारे व कसे ठरवाल?

Advertisement Remove all ads

Solution

हवा संपृक्त आहे की असंपृक्त आहे हे हवेतील बाष्पाच्या प्रमाणाच्या आधारे ठरवतात.
हवेची सापेक्ष आर्द्रता 100% असल्यास ती हवा बाष्पाने संपृक्त होय. या वेळी झाडाच्या पानांवर/गवतावर दवबिंदू तयार झालेले दिसतात.
हवेची सापेक्ष आर्द्रता 100% पेक्षा कमी असल्यास ती हवा बाष्पाने असंपृक्त होय.

Concept: दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता (Due point and Humidity)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×