Advertisement Remove all ads

थोडक्यात उत्तरे दया. क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

थोडक्यात उत्तरे दया.

क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

क्षेत्रभेटीची आवश्यकता पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येते:
(१) क्षेत्रभेटीद्वारे भौगोलिक संकल्पनांचा, घटकांचा व प्रक्रियांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो.
(२) क्षेत्रभेटीद्वारे मानव व पर्यावरण यांतील सहसंबंध जाणून घेता येतो.
(३) क्षेत्रभेटीद्वारे क्षेत्रभेटीसाठी निवडलेल्या क्षेत्रातील सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितींचा अभ्यास करता येतो.
(४) क्षेत्रभेटीद्वारे भूगोलाचा अभ्यास अधिक रंजक होतो व अभ्यासलेल्या ज्ञानाच्या उपयोजनास चालना मिळते.

Concept: क्षेत्रभेट
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×