Advertisement Remove all ads

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. वस्तूचे अंतर, प्रतिमेचे अंतर, नाभीय अंतर, मुख्य अक्ष. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

Options

  • वस्तूचे अंतर

  • प्रतिमेचे अंतर

  • नाभीय अंतर

  • मुख्य अक्ष

Advertisement Remove all ads

Solution

मुख्य अक्ष

स्पष्टीकरण-

मुख्य अक्ष वगळता इतर सर्व राशी मोजपट्टी, धागा इत्यादींच्या साहाय्याने भौतिकदृष्ट्या मोजल्या जाऊ शकतात.

Concept: भिंगे (Lenses)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 4
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×