गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. नाभीय अंतर, वक्रता त्रिज्या, प्रतिमेचे अंतर, प्रतिमेचा आकार. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

Options

  • नाभीय अंतर 

  • वक्रता त्रिज्या 

  • प्रतिमेचे अंतर 

  • प्रतिमेचा आकार

Advertisement Remove all ads

Solution

प्रतिमेचा आकार

स्पष्टीकरण-

बाकी सर्व अंतरे ही प्रकाशीय केंद्रापासून मुख्य अक्षाच्या दिशेने मोजली जातात, प्रतिमेचा आकार मुख्य अक्षाच्या लंब दिशेने मोजला जातो.

Concept: भिंगे (Lenses)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: भिंगे व त्यांचे उपयोग - गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 1
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×