गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. गॅलिअम, स्कँडिअम, जर्मेनिअम, कॅल्शिअम. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

Options

  • गॅलिअम

  • स्कँडिअम

  • जर्मेनिअम 

  • कॅल्शिअम

Advertisement Remove all ads

Solution

जर्मेनिअम

स्पष्टीकरण-

जर्मेनिअम हे धातुसदृश आहे, तर इतर सर्व धातू आहेत.

Concept: मेंडेलीव्हची आवर्तसारणी (Mendeleev’s Periodic table)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 4
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×