Advertisement Remove all ads

ग्रह ‘क’ ची त्रिज्या ‘ख’ ग्रहाच्या त्रिज्येच्या अर्धी आहे. ‘क’ चे वस्तुमान MA आहे. जर ‘ख’ ग्रहावरील g चे मूल्य ‘क’ ग्रहावरील मूल्याच्या अर्धे असेल तर ‘ख’ ग्रहाचे वस्तुमान किती असेल? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Sum

ग्रह ‘क’ ची त्रिज्या ‘ख’ ग्रहाच्या त्रिज्येच्या अर्धी आहे. ‘क’ चे वस्तुमान MA आहे. जर ‘ख’ ग्रहावरील g चे मूल्य ‘क’ ग्रहावरील मूल्याच्या अर्धे असेल तर ‘ख’ ग्रहाचे वस्तुमान किती असेल?

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले : 

R(क) = R(ख)/2, g(ख वर) = g(क वर)/2वस्तुमान

(क) = M, वस्तुमान (ख) = ?

g = `(GM)/R^2`

∴ g (क वर) = `(GM (क))/(R^2 (क))` व

g(ख वर) = `(GM (ख))/(R^2 (ख))`

∴ `g(ख  वर)/g (क  वर) = ((R (क))/(R (ख)))^2 xx (M(ख))/(M (क))`

∴ `1/2 = (1/2)^2 xx (M(ख))/(M (क))`

∴ `(M(ख))/(M (क)) = 4/2 = 2`

∴ M (ख) = 2M (क)

∴ ख ग्रहाचे वस्तुमान = 2MA

Concept: वस्तुमान व वजन (Mass and Weight)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×