Advertisement Remove all ads

फरक स्पष्ट करा. मागणी ठेवी व मुदत ठेवी - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Distinguish Between

फरक स्पष्ट करा.

मागणी ठेवी व मुदत ठेवी

Advertisement Remove all ads

Solution

  मागणी ठेवी मुदत ठेवी
१. मागणी ठेवीमध्ये मागणीनुसार पैसे काढता येतात. मुदत ठेव ठरावीक काळानंतर परत मिळते.
२. याचे स्वरूप चालू ठेवी व बचत ठेवी असे असते. याचे स्वरूप आवर्त ठेवी व मुदत बंद ठेवी असे असते.
३. केवळ बचत ठेवीवर व्याज मिळते. चालू ठेवीवर व्याज मिळत नाही. मागणी ठेवीच्या तुलनेत मुदत ठेवीवर जास्त व्याज मिळते.
४. हे बरेच वर्षे सतत चालू ठेवता येऊ शकते. हे मुदत पूर्ण होईपर्यंतच चालू राहते.
Concept: वित्तीय बाजारपेठ
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार
फरक स्पष्ट करा. | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×