Advertisement Remove all ads

फनाईलकीटोनुरिया हा विकार __________ पेशीमध्ये जनुकीय दोष निर्माण झाल्यास होतो. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

फिनाईलकीटोनुरिया हा विकार __________ पेशीमध्ये जनुकीय दोष निर्माण झाल्यास होतो.

Options

  • यकृतातील

  • जठरातील

  • स्वादुपिंडातील

  • हृदयातील

Advertisement Remove all ads

Solution

फिनाईलकीटोनुरिया हा विकार यकृतातील पेशीमध्ये जनुकीय दोष निर्माण झाल्यास होतो.

Concept: जैवतंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोग
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 14
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×