एक वर फेकलेली वस्तू 500 मी उंचीपर्यंत जाते. तिचा आरंभीचा वेग किती असेल? त्या वस्तूस वर जाऊन परत खाली येण्यास किती वेळ लागेल? g = 10 m/s2 - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

एक वर फेकलेली वस्तू 500 मी उंचीपर्यंत जाते. तिचा आरंभीचा वेग किती असेल? त्या वस्तूस वर जाऊन परत खाली येण्यास किती वेळ लागेल? g = 10 m/s2

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले : 

h = 500 m, g = 10 m/s2,

v = 0 m/s, u = ?

t (वस्तू वर जाण्यास) + t (वस्तू खाली येण्यास) = ?

वस्तू वर जाताना :

v2 = u2 + 2as = u2 + 2(-g)h

(∵ a = -g) आता,

v = 0 m/s ∴ u2 = 2gh

∴ u2 = 2 × 10 m/s2 × 500 m

= (100 × 100) (m/s)2

∴ u = 100 m/s

वस्तूचा आरंभीचा वेग = 100 m/s
v = u + at = u - gt (∵ a = -g)
आता, v = 0 m/s ∴ u = gt

∴ 100 m/s = 10 m/s2 × t

∴ वस्तू वर जाण्यास लागणारा वेळ, t = 10s

आता, t (वस्तू खाली येण्यास) = t (वस्तू वर जाण्यास) = 10s

[संदर्भासाठी वरील उदाहरण प्र.क्र.2 मधील (ई) पाहा.]

∴ t (वस्तू वर जाण्यास) + t (वस्तू खाली येण्यास)

= 10s + 10s = 20s

वस्तूस वर जाऊन परत खाली येण्यास 20s लागतील.

Concept: ‘G’ च्या मूल्यात होणारे बदल
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×