Advertisement Remove all ads

एक फासा टाकला असता पुढील घटनेची संभाव्यता काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा. घटना A: वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे. कृती: समजा, S नमुना अवकाश आहे. S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

एक फासा टाकला असता पुढील घटनेची संभाव्यता काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

घटना A: वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे.

कृती: समजा, ‘S’ नमुना अवकाश आहे. 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ∴ n(S) = 6

घटना A: वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे.

A = {______} ∴ n(A) = 3

P(A) = `square/("n"("S"))` ...........[सूत्र]

= `square/6`

∴ P(A) = `1/square`

Advertisement Remove all ads

Solution

समजा, ‘S’ नमुना अवकाश आहे. 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

∴ n(S) = 6

घटना A: वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे.

A = {2, 3, 5}

∴ n(A) = 3

P(A) = `(underline("n"("A")))/("n"("S"))` ...........[सूत्र]

= `underline(3)/6`

∴ P(A) = `1/underline(2)`

Concept: घटनेची संभाव्यता (Probability of an event)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×